Dołącz do NAS!
facebook    

 

Aktualności
iF Design Award 2018

iF Design Award 2018

Kilka produktów Kärcher otrzymało nagrodę iF Design Award 2018, która jest jedną z najbardziej uznanych nagród za wzornictwo na świecie. Konkurs był wyjątkowo duży: jurorzy musieli wybrać z 6400 zgłoszeń z 54 krajów.

 

 

 

Regulamin

REGULAMIN SKLEP INTERNETOWEGO AUTO-DAR.PL

 

§1 Zagadnienia wstępne

1.Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin sklepu internetowego www.auto-dar.pl. Regulamin określa: zasady świadczenia usług przez sklep internetowy www.auto-dar.pl na rzecz klientów; oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego przez klientów. Korzystając ze strony www.auto-dar.pl i/lub składając zamówienie, Klient akceptuje niniejszy Regulaminu. Przed złożeniem zamówienia konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

 

§2 Słownik

Sklep internetowy: sklep prowadzony przez sieć Internet pod adresem www.auto-dar.pl;

Regulamin: zasady świadczenia usług przez sklep internetowy www.auto-dar.pl na rzecz Klientów; oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego przez Klientów;

Sprzedający: Właściciel sklepu internetowego www.auto-dar.pl;

Klient: osoba która zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym www.auto-dar.pl;

Kupujący: osoba która dokonała zakupu w sklepie internetowym www.auto-dar.pl;

Dni robocze: wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

Konsument: osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Użytkownik: osoba która zarejestrowała konto w sklepie internetowym www.auto-dar.pl;

Towar/Produkt: produkt oferowany w sklepie internetowym www.auto-dar.pl.

Konto: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Newsletter: elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i Produktach w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży: Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługa elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Usługobiorca: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej konsument, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zamówienie: oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktu.

 

§3 Informacje ogólne

1. Właścicielem, administratorem i sprzedającym sklepu internetowego www.auto-dar.pl (dalej jako „Sklep internetowy”) jest Marcin Ostrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: AD AUTODAR Marcin Ostrowski  z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ulicy Wał Miedzeszyński 646, (adres do doręczeń), numer NIP: 5222904590, numer REGON: 527209367, rachunek bankowy prowadzony w mBank: 63 1140 2004 0000 3302 8438 9599 (zwany dalej jako „Sprzedający”).

2. Wszystkie zasady korzystania ze Sklepu internetowego są zamieszczone w niniejszym regulaminie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad funkcjonowania sklepu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail. Brak znajomości lub niezrozumienia części lub całości regulaminu nie jest powodem do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela sklepu.

3. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy w następujący sposób:

a)      pod numerem telefonu:  606 34 00 63, koszt połączenia zgodny ze stawkami operatorów dzwoniącego;

b)      pod adresem mailowym: sklep@auto-dar.pl.

 

§4 Rodzaje i zakres usług elektronicznych

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

a) Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

b) Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

c) Newsletter.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

b) Dostęp do poczty elektronicznej.

c) Dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji.

d) Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

e) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

8. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§5 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§6 Rejestracja w serwisie

1. Użytkownikiem sklepu internetowego może być każda osoba pełnoletnia która zaakceptowała warunki niniejszego regulaminu i zarejestrowała się w sklepie www.auto-dar.pl.

2. Rejestracja i użytkowanie Sklepu internetowego jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Rejestracja w Sklepie internetowym oznacza akceptacje wszystkich warunków opisanych w regulaminie.

4. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. 

5. Stroną dokonującą zakupu w sklepie jest osoba fizyczna lub przedsiębiorca.

 

§7 Zawarcie umowy sprzedaży; przyjęcie i realizacja zamówienia

1. Możliwość złożenia zamówienia jest co do zasady dostępna dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu za pomocą przygotowanego formularza na stronie internetowej www.auto-dar.pl. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza. Złożone zamówienie wymaga potwierdzenia.

2. Dokonywanie zakupów w Sklepie możliwe jest zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych i posiadających swoje Konto jak i dla Klientów składających zamówienie bez rejestracji i utworzenia Konta.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje za pomocą Formularza Zamówień

4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

5. Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka zakupowego. W celu sfinalizowania zamówienia klient zobowiązany jest do uzupełnienia potrzebnych danych (danych teleadresowych w przypadku braku posiadania konta, a także między innymi wyboru sposobu płatności, dostawy, etc.), zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia oraz wybranie odpowiedniego przycisku, którym Klient potwierdzi zamówienie oraz świadomość, że jest zobowiązany do zapłaty.

6.Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje automatyczne zarejestrowanie zamówienia.

7. Następnie Sprzedający w ciągu 1 Dnia Roboczego (termin związania Zamówieniem) może przyjąć Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

8. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail (z przyjęciem Zamówienie do realizacji) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.

9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, bądź paragonem.

 

§8 Ceny towarów

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

2.Dostępność prezentowanych produktów jest ważna do wyczerpania zapasów, a podawane ceny nie stanowią oferty. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty internetowego sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów dostawy.

 

§9 Koszt dostawy i termin jej realizacji

1. Przesyłki dostarczane są firmą kurierską DHL. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.

a) Przesyłka krajowa zwykła:24,00 zł (dotyczy paczki do 30 kg);

b) Przesyłka krajowa za pobraniem 28,00 zł (dotyczy paczki do 30 kg);

2. Darmowa dostawa dotyczy  zamówień powyżej 499 zł brutto.

5.Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

6.Klient ma prawo odebrać zakup poprzez zamówionego samodzielnie kuriera – warunkiem jest przedpłata na konto Sprzedającego.

7.Klient ma możliwość odbioru zamówienia w siedzibie Sprzedającego po uzgodnieniu telefonicznym.

8.Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni.

9. Termin otrzymania przesyłki uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru.

 

§10 Formy płatności

1.Obowiązują następujące formy płatności za zamówione towary :

a) przelew bankowy Bank: mBank nr konta 63 1140 2004 0000 3302 8438 9599;

b) za pobraniem;

c) odbiór osobisty – gotówka;

2.Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie pdf - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.

 

§11 Odstąpienie od umowy

1.Zgodnie z art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dalej OPK) konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art.33,34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając w terminie 14 dni  oświadczenie  w dowolny sposób. Zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres  e-mail sklep@auto-dar.pl. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”) stanowiącego załącznik  do niniejszego regulaminu. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

AD AUTODAR Marcin Ostrowski

Autoryzowany Salon i Serwis KARCHER
ul: Wał Miedzeszyński 646, 03-994 Warszawa

2.Sprzedający potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

3.Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

5.Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu   z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

7.Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Sprzedającego opisany w ust. 1 powyżej.

8.Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść.

10.W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

11.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12.W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedający informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 nowej ustawy o prawach konsumenta.

13.Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie  sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 zawartej na drodze aukcji publicznej;

k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

§12 Reklamacje, rękojmia

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w szczególności w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93). Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

2.Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.

3.Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

4.Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat,  od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

5. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

6. Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od jej złożenia lub dostarczenia Towaru, jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji.

7. Klient który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży – do miejsca, w którym Produkt został wydany Klientowi. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8.Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. 

 

§13 Postanowienia końcowe

1.Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. https://www.auto-dar.pl/regulamin.

2. Sprzedający informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Sprzedający zaleca, by Konsument dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Konsument  zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Konsument przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Sprzedającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

4. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu  Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier itd.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie .

5. Spory pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Spory pomiędzy Kupującym będącym przedsiębiorcąa Sprzedającym wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

 

FORMULARZ  ODSTĄPIENIA  OD  UMOWY 
AD AUTODAR Marcin Ostrowski
ul.  Wał Miedzeszyński 646, 03-994 Warszawa

Ja…………………………………………………….……………….niniejszym  informuję  o  moim  odstąpieniu  od  

umowy  sprzedaży  następującej/ych  rzeczy  ………….……….……………………………………………………………………………………… 
Data  zawarcia  umowy  to  ………………………………..…………….,  data    odbioru  ………………  . 

Imię  i  nazwisko…………………………………………………………. 
Adres  …..…………………….……..……………………………………. 
Data odstąpienia …………………………………………………………………………. 
Nr konta   ……………………………………………………………………

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl